Zatrzymania celne

 

Mamy wieloletnie doświadczenie w walce z podrabianymi towarami. Zajmujemy się zarówno monitoringiem rynku, jak też współpracą z organami ścigania, prywatnymi detektywami i portalami aukcyjnymi. Prowadzimy programy zatrzymaniowe dla krajowych i międzynarodowych koncernów z różnych sektorów gospodarki działając w trybie Rozporządzenia 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003.

Do jednej z bardziej skutecznych metod eliminowania z rynku nielegalnych towarów należy posiadanie tzw. ochrony celnej znajdującej zastosowanie szczególnie w przypadku importu i eksportu podrobionych i/lub naruszających prawo własności intelektualnej towarów z i na terytorium Unii Europejskiej. Rozporządzenie 608/2013 znajduje zastosowanie do szeregu praw własności intelektualnej, w tym m.in. patentów udzielonych zgodnie z prawem krajowym lub unijnym, dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych i dla środków ochrony roślin (SPC), wzorów użytkowych w zakresie, w jakim wzór jest chroniony prawem krajowym lub unijnym jako prawo własności intelektualnej, wzorów przemysłowych, znaków towarowych udzielonych w trybie krajowym, unijnym i międzynarodowym, praw autorskich, praw do ochrony odmian roślin.

Nasze działania obejmują nie tylko złożenie wniosku o ochronę celną, czy wniosku o informacje o importerze/eksporterze zatrzymanych produktów, ale też pomoc w zakresie niszczenia towarów oraz w postępowaniu cywilnym lub karnym zainicjowanym odpowiednio złożeniem pozwu lub wnioskiem o ściganie karne.

Naszym klientom pomagamy w sprawach tranzytu podrobionych towarów, gdyż od naruszenia praw własności intelektualnej polegającego na imporcie lub eksporcie podrobionych towarów należy bowiem odróżnić tranzyt przez terytorium Unii Europejskiej produktów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub naruszających inne prawa własności intelektualnej, a które to towary nie są przeznaczone na rynek UE.

Pomagamy Klientom:

  • efektywnie wyeliminować towary podrobione z rynku stacjonarnego i online
  • złożyć wniosek o ochronę celną i zorganizować system szkoleń dla celników i policjantów
  • egzekwować swoje prawa w postępowaniach sądowych karnych i cywilnych.