Spory patentowe

Patenty chronią wynalazki. My pomagamy chronić patenty.

To jeden z kluczowych obszarów naszej działalności. Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowań o naruszenie patentów. Do spraw podchodzimy pragmatycznie: Uważamy, że najważniejsze jest zrozumienie potrzeb i interesów Klienta, istoty wynalazku, a przez to przygotowanie spójnego planu prowadzenia sprawy. Doradzając działania taktyczne zawsze oceniamy ich długofalowe, strategiczne konsekwencje.

Ściśle współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin techniki i różnych specjalności, co umożliwia nam zaoferowanie naszym Klientom kompleksowe doradztwo w najbardziej skomplikowanych sporach, w szerokim spektrum spraw: od mechaniki do farmacji. Reprezentowaliśmy naszych Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach naruszeń patentów o precedensowym charakterze.

Przeprowadziliśmy wiele postępowań spornych w zakresie unieważnienia patentów i dodatkowych praw ochronnych przed Urzędem Patentowym oraz przed sądami administracyjnymi. Angażujemy się nie tylko po stronie właścicieli patentów. Doradzamy Klientom również w sytuacji, gdy postawiono im zarzuty o naruszenie cudzych patentów, zarówno w postępowaniach sądowych, jak też prowadzimy sprawy o unieważnienie cudzych patentów.

Nasze usługi obejmują:

  • kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych, począwszy od zgromadzenia i zabezpieczenia dowodów, przygotowanie wszelkich pism procesowych w postępowaniu przedsądowym i sądowym, po zabezpieczenie powództwa i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi;
  • pomoc w zarządzaniu prawami własności intelektualnej;
  • sporządzanie umów licencyjnych na korzystanie z patentu i przeniesienia praw;
  • prowadzenie negocjacji i mediacji w sprawach dotyczących wykorzystania wynalazku.

Dochodzenie praw z patentu / naruszenie patentu

Spory patentowe to jeden z kluczowych obszarów naszej działalności. Dzięki współpracy z doświadczonymi krajowymi i zagranicznymi rzecznikami patentowymi różnych specjalności, jesteśmy w stanie zapewnić klientom kompleksowe doradztwo w najbardziej skomplikowanych sporach. Pomagamy przedsiębiorcom z różnych branż, szczególne doświadczenie mamy jednak w doradztwie w sporach patentowych z dziedziny farmacji.

Reprezentowaliśmy naszych klientów przed sądami powszechnymi w sprawach naruszeń patentów o precedensowym charakterze. Przeprowadziliśmy wiele postępowań spornych w zakresie unieważnienia patentów i dodatkowych praw ochronnych przed Urzędem Patentowym RP oraz przed sądami administracyjnymi.

Nasze usługi obejmują:

  • prowadzenie negocjacji i mediacji;
  • kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych, począwszy od zgromadzenia i zabezpieczenia dowodów, przygotowanie wszelkich pism procesowych w postępowaniu przedsądowym i sądowym, po zabezpieczenie powództwa i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi;
  • przygotowywanie pism w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych dotyczących ochrony wynalazków i dodatkowych praw ochronnych przed UPRP oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
  • sporządzanie umów licencyjnych i przeniesienia praw.

Dochodzenie i egzekwowanie praw patentowych

Naruszenia patentu dopuszcza się osoba, która bez zgody uprawnionego z patentu wkracza w zakres jego wyłączności.

Katalog zachowań, których uprawniony z patentu może zakazać innym osobom jest szeroki. Obejmuje on zakaz korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na: wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów, lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów.

Roszczenia w przypadku naruszenia patentu

Uprawnionemu z patentu przysługują roszczenia w przypadku zagrożenia naruszenia, jak i naruszenia patentu.

Uprawniony z patentu może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa. Może on też, w sytuacji jeśli jego patent został naruszony, żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

  1. na zasadach ogólnych albo
  2. przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Przedawnienie roszczeń

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu jest możliwe, o ile nie doszło do ich przedawnienia.

Z tego względu nie należy zwlekać z podjęciem kroków prawnych przeciwko naruszycielowi. Roszczenia te przedawniają się z upływem 3 lat liczonych od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu.